Regulamin

Regulamin wypożyczalni samochodów

ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ PONIŻEJ

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa szczegółowe warunki umowy najmu zawieranej przez Kamila Maciejewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KamBud Kamil Maciejewski z siedzibą w Wielkiej Nieszawce przy ulicy Szkolnej 3a, posiadającego NIP 8792693967, REGON 367959540 (dalej: „KamBud Kamil Maciejewski”).
 2. Regulamin wypożyczalni samochodów stosuje się do wszystkich umów najmu, rezerwacji samochodów.
 3. Niniejszy Regulamin wypożyczalni samochodów stanowi integralną część umowy najmu. W razie sprzeczności treści umowy i Regulaminu strony związane są zawartą umową najmu.
 4. Stronami umowy najmu samochodów (dalej: „Umowa”) są:
  • Wynajmujący - KamBud Kamil Maciejewski,
  • Najemca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna.
 5. Najemcą samochodu może zostać:
  a) osoba fizyczna, która:
  • ukończyła 18 lat,
  • posiada ważny dowód osobisty lub w przypadku osób z poza terytorium RP, ważny paszport,
  • jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – jeżeli zawiera Umowę jako przedsiębiorca,
  b) osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której reprezentant zawierający Umowę:
  • przedstawi informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  • przedstawi ważny dowód osobisty lub w przypadku osób z poza terytorium RP, ważny paszport,
  • ukończył 18 lat.
 6. Osobą uprawnioną do kierowania samochodem (dalej „Kierowcą”/„Użytkownik”) może zostać osoba, która ukończyła 18 lat, posiada ważny dowód osobisty oraz dokument uprawniający do kierowania pojazdem. W przypadku osób z poza terytorium RP będzie wymagany ważny paszport.
 7. Samochód może być kierowany wyłącznie przez osobę spełniającą wymogi określone w pkt. 4 lub 5, wymienioną w Umowie jako Kierowca. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę do użytku osobie nie wymienionej w Umowie jako Kierowca.
 8. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub Kierowcę wymogów wskazanych w pkt. 4-6 Wynajmujący jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania.
 9. Udzielenie upoważnienia do prowadzenia samochodu osobie innej niż wskazana w umowie najmu może dokonać tylko i wyłącznie Wynajmujący w sposób pisemny po uprzednim przekazaniu przez Najemcę dokumentów wskazany w pkt. 5.
 10. Najemca będący konsumentem wyraża zgodę na zasięgnięcie przez Wynajmującego informacji dotyczących wiarygodności płatniczej Najemcy w biurach informacji gospodarczej działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Wynajmujący ma prawo odmowy zawarcia Umowy, jeżeli biuro informacji gospodarczej udostępni negatywne informacje dotyczące wiarygodności płatniczej Najemcy albo natychmiastowego rozwiązania Umowy, jeżeli takie informacje zostaną udostępnione po zawarciu Umowy.
 11. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za samochód oraz za działania i zaniechania Użytkownika, w szczególności przestrzeganie przez Użytkownika Regulaminu i Umowy do czasu odebrania samochodu przez Wynajmującego, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Wynajmującego. W razie zawarcia umowy przez więcej niż jednego Najemcę ich odpowiedzialność jest solidarna
 12. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za mandaty oraz opłaty parkingowe nałożone z winy Najemcy a także za rzeczy przewożone, pozostawione lub zagubione w okresie najmu samochodu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub Kierowcę w okresie najmu.
 13. Zawarcie umowy najmu następuje poprzez podpisanie przez Wynajmującego i Najemcę Umowy a także Regulaminu załączonego do Umowy.
 14. Szczegółowy okres rozpoczęcia i zakończenia najmu samochodu określony jest w Umowie. Warunkiem wypożyczenia samochodu jest wpłacenie kaucji według stawki obowiązującej w dniu zawarcia Umowy.
 15. Wynajmujący przekazuje samochód Najemcy w pełni sprawny oraz czysty. Samochód przekazywany jest z pełnym zbiornikiem paliwa. Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu w stanie takim jak w momencie wypożyczenia oraz w pełni zatankowanym. Całkowity koszt paliwa zużytego oraz brakującego w okresie najmu pokrywa Najemca.

§ 2 Obowiązki Najemcy

 1. Najemca zobowiązany jest:
  a) do posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez kontrole ruchu drogowego (ważne i honorowane na terenie RP dowód rejestracyjny, polisę OC, prawo jazdy oraz umowę wynajmu samochodu),
  b) do korzystania z samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem z zachowaniem należytej staranności w zakresie jego eksploatacji,
  c) do stosowania w samochodzie rodzaju paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika, podaną w jego dowodzie rejestracyjnym,
  d) do każdorazowego zamykania samochodu, uruchomienia alarmów oraz używania wszystkich dostępnych zabezpieczeń w samochodzie, służących zabezpieczeniu samochodu przed kradzieżą,
  e) do wykonania we własnym zakresie standardowej obsługi samochodu (uzupełnienie płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego oraz innych płynów eksploatacyjnych, ewentualna wymiana uszkodzonych żarówek uzależniona jest od tego czy dojdzie do ich uszkodzenia lub zużycia w trakcie trwania umowy),
  f) każdorazowo po zakończeniu jazdy, zabezpieczyć dowód rejestracyjny, polisę OC, Umowę oraz komplet kluczyków, jeżeli znajdują się poza samochodem,
  g) do przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego,
  h) do każdorazowego pozostawiania samochodu na parkingach strzeżonych,
  i) po zakończeniu umowy najmu, zwrócić samochód w miejscu i czasie ustalonym w Umowie, przy czym Najemca może zwrócić samochód, w innym miejscu za dodatkową opłatą po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym. Koszt zwrotu w innym miejscu niż określono w Umowie, bez pisemnej zgody wynajmującego ponosi Najemca,
  j) do poniesienia kosztów holowania w przypadku pozostawienia samochodu niesprawnego lub uszkodzonego,
  k) do uiszczenia opłaty równej jednej dobie najmu wskazanej w umowie w przypadku samowolnego przedłużenia najmu o ponad 45 minut,
  l) do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego oraz policji w przypadku awarii lub kradzieży samochodu w okresie wypożyczenia, przy czym:
  • Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego dzwoniąc pod numer: 730 262 971,
  • jeżeli uszkodzenie samochodu nastąpiło w wyniku wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest do wezwania policji oraz do zabezpieczenia samochodu.
 2. Najemcy w szczególności zabrania się:
  a) prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
  b) łamania obowiązujących przepisów ruchu drogowego,
  c) palenia tytoniu w samochodzie,
  d) wykonywania na własną rękę przeróbek czy innych zmian samochodu sprzecznych z jego właściwym przeznaczeniem,
  e) przewożenia większej ilości osób lub większej masy ładunku niż określona w dowodzie rejestracyjnym samochodu,
  f) uruchamiania, popychania, lub holowania innych pojazdów,
  h) przewożenia materiałów brudzących, żrących, o ostrych krawędziach, mogących doprowadzić do zniszczenia, zabrudzenia samochodu lub jego wnętrza,
  i) jazdy po torach wyścigowych oraz brania udziału w wyścigach ulicznych, korzystania z myjni automatycznych bez zgody Wynajmującego.
 3. Zapisy zawarte w pkt 2 oraz 3 niniejszego paragrafu mają również odpowiednie zastosowanie do Kierowcy.

§ 3 Obowiązki Wynajmującego

 1. Wynajmujący, w przypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 8 godzin, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza opłaty za najem samochodu.
 2. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku:
  a) utraty dowodów rejestracyjnego i/lub polisy ubezpieczeniowej i/lub kluczyków od samochodu z winy Najemcy przy czym jako wina rozumiane jest również niedochowanie przez Najemcę należytej staranności,
  b) uszkodzenia samochodu z winy Najemcy lub Kierowcy,
  c) unieruchomienia wynajętego samochodu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  d) wystąpienia szkód parkingowych i aktów wandalizmu, chyba że Najemca nie odpowiada za ich wystąpienie a pojazd nie nadaje się do użytku.

§ 4 Opłaty, opłaty dodatkowe, kaucje i kary umowne - cennik

 1. Opłata za okres najmu uiszczana jest z góry według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy, chyba, że strony ustaliły inną formę rozliczeń.
 2. Ceny stawek dobowych oraz wysokość kaucji znajdują się w cenniku na stronie internetowej www.brumcar.pl.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość do potrącenia z kwoty wpłaconej kaucji należności powstałej z tytułu użytkowania samochodu przez Najemcę oraz Kierowcę lub kary umownej. Nie wykorzystana kaucja podlega zwrotowi.
 4. Wcześniejsza rezerwacja samochodu wiąże się z wpłaceniem na konto bankowe Wynajmującego zadatku w wysokości minimum 50% kwoty całego najmu.
 5. W przypadku płatności w formie przelewu, Wynajmujący nie zwraca pieniędzy uiszczonych z góry za rezerwację samochodu. Realizacja jest zrealizowana, zaksięgowana, zafakturowana. Klient wpłacone pieniądze może wykorzystać w przyszłym okresie po ustaleniu wolnego terminu.
 6. W przypadku wyjazdu za zgodą Wynajmującego na wyjazd za granice RP, Najemca zobowiązany jest do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia assistance w ruchu międzynarodowym na własny koszt.
 7. W przypadku niezgłoszonego przez Najemcę zamiaru przedłużenie okresu najmu do 2 godzin od zakończenia najmu, Wynajmujący ma prawo do naliczenia dwukrotności stawki dobowej, obciążenia najemcy karą umowną przewidzianą w cenniku oraz zatrzymania wpłaconej kaucji,
 8. Najemca uiszcza opłaty dodatkowe w przypadku:
  a) wydania, zwrotu samochodu poza godzinami pracy biura - 50 zł,
  b) zwrotu samochodu z niepełnym zbiornikiem paliwa - 7zł/litr + opłata za uzupełnienie brakującego paliwa - 40 zł,
  c) czyszczenie wnętrza samochodu - 100 zł (kara umowna),
  d) mycie karoserii samochodu - 100 zł (kara umowna),
  e) braku dowodu rejestracyjnego, polisy OC, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie - 500 zł (kara umowna),
  f) braku dokumentów technicznych (książka serwisowa, instrukcja obsługi) – 1.000 zł (kara umowna),
  g) braku części wyposażenia samochodu nieuwzględnionych w cenniku, oplata według cennika autoryzowanego dealera +25% (kara umowna),
  h) ingerencji lub demontażu związanego z wyposażeniem samochodu bez zgody Wynajmującego -1.500 zł (kara umowna),
  i) utraty gwarancji samochodu z winy Najemcy lub Kierowcy – 10% fakturowej wartości samochodu (kara umowna),
  j) palenia tytoniu w samochodzie – 1.500 zł (kara umowna),
  k) przewożenie zwierząt bez zgody Wynajmującego – 1.500 zł (kara umowna),
  l) zatankowania samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa – 10.000 zł (kara umowna),
  m) poniesienia z jego (lub Kierowcy) winy przez Wynajmującego kosztów naprawy blacharsko-lakierniczej, napraw mechanicznych oraz części zamiennych w tym (opony, klocki hamulcowe) i elementów wyposażenia- koszt usługi, części +25% (kara umowna),
  n) udostępnienia danych Najemcy organom ścigania, policji, straży miejskiej - 100 zł,
  o) udostępnienia samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania samochodem- 1.500 zł (kara umowna),
  p) holowania innych pojazdów wynajętym samochodem- 1.000 zł (kara umowna),
  q) opóźnienia w zwrocie samochodu bez uzasadnionej przyczyny- 1.000 zł (kara umowna),
  r) zgłoszenia policji przywłaszczenia samochodu- 10.000 zł (kara umowna),
  s) opłaty w związku ze zdarzeniem drogowym - wysokość udziału własnego,
  t) opłaty za przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej bez wcześniejszego powiadomienia- 3.000 zł (kara umowna),
  u) holowania wynajętego samochodu z winy Najemcy- 5zł/km, jazdy po torze wyścigowym, brania udziału w wyścigach – 5.000 zł (kara umowna),
  v) jazdy po torze wyścigowym, brania udziału w wyścigach – 5.000 zł (kara umowna),
  uszkodzenia lakieru powstałego w wyniku użytkowania myjni automatycznej – 2.000 zł (kara umowna),
  w) uszkodzenia lakieru powstałego w wyniku użytkowania myjni automatycznej – 2.000 zł (kara umowna),
  x) w przypadku nie powiadomienia Wynajmującego o zamiarze przedłużenia długości najmu, każda rozpoczęta dodatkowa doba będzie naliczana według dwukrotności stawki dobowej wskazanej w umowie najmu.
 9. Mimo powyższych zapisów Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody, gdy szkoda powstała w wyniku jego umyślnego działania lub zaniechania bądź niedbalstwa, w tym:
  a) zawinionego uszkodzenia wnętrza samochodu, pozostawienia trwałych plam,
  b) prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, lub bez ważnego prawa jazdy przez siebie lub Kierowcę,
  c) ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji,
  d) niedozwolonego wyjazdu samochodem poza terytorium Polski, jednak Najemca będący konsumentem ponosi pełne koszty o ile nie wykaże, że nie ponosi winy za ich powstanie i naruszenie Umowy,
  e) niedopełnienia obowiązku zwrotu dokumentów samochodu lub kompletu kluczyków po kradzieży samochodu lub niedopełnienia innych obowiązków wymaganych przez ubezpieczyciela skutkujących odmową wypłaty odszkodowania,
  f) przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności, lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym obowiązujących w miejscu wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego,
  g) uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach;
  h) posłużenia się nieprawdziwymi danymi lub dokumentami w celu wynajęcia samochodu.
 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od naliczania w całości lub w części kary umownej lub opłat dodatkowych.

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

W związku z realizacją wymogów z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych Najemcy w celu zawarcia i wykonania Umowy, tj.:

 1. Administratorem danych osobowych Najemcy oraz osób występujących w jego imieniu (w tym Kierowcy) jest Wynajmujący,
 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany w § 1 pkt 1 Regulaminu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@brumcar.pl,
 3. Dane osobowe pozyskane przed lub w trakcie zawierania umowy wykorzystywane są w następujących celach:
 4. a) zawarcia i wykonania łączącej strony umowy, w tym również rozpoznania ewentualnych reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b) wykonania ciążących na Wynajmującym obowiązków prawnych wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego, w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c),
  c) ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, co może obejmować sprzedaż wierzytelności Wynajmującego innemu podmiotowi, czyli w jego uzasadnionym interesie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów, czyli:
 6. a) czas niezbędny do zawarcia i wykonania umowy oraz okres, po którym nastąpi przedawnienie się roszczeń wynikających z umowy,
  b) przez okres określony w przepisach prawa, w szczególności przez okres, w którym przepisy nakazują Wynajmującemu przechowywać faktury i dokumenty księgowe.
 7. Podane dane osobowe będą udostępniane następującym podmiotom:
  a) podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Wynajmującego; b) podmiotom świadczącym na rzecz Wynajmującego usługi doradcze, audytowe oraz prawne; c) podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, spedycyjną i przewozową; d) podmiotom podwykonawczym, których działanie jest niezbędne do wykonania umów w szczególności ubezpieczycielom oraz pomocy drogowej; e) podmiotom świadczącym na rzecz Wynajmującego usługi księgowe.
 8. Podane dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (czyli obszar Unii Europejskiej oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii);
 9. Dane osobowe będą przetwarzana w sposób zautomatyzowany.
 10. Najemca posiada prawo do:
 11. a) dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Wynajmującego oraz prawo ich sprostowania,
  b) wnioskowania o usunięcie danych osobowych (jeżeli są przetwarzane bezpodstawnie), o ograniczenie ich przetwarzania oraz do żądania przeniesienia danych do innego administratora,
  c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Wynajmującego,
  d) w razie udzielenia zgody na przetwarzanie danych w innym zakresie lub celu niż wynikające z pkt. 3, Najemcy przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 12. Niezależnie od powyższych uprawnień Najemca posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO;
 13. Podanie przez Najemcę danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Reklamacje należy kierować na adres Wynajmującego z § 1 pkt 1 Regulaminu lub na adres email: biuro@brumcar.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia otrzymania jej przez Wynajmującego, a o sposobie rozpatrzenia reklamacji Najemca zostanie poinformowany w formie, w jakiej wpłynęła reklamacja.
 2. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktury VAT bez podpisu.
 3. W przypadku podania przez Najemcę adresu email, wyraża on zgodę na przesyłanie na wskazany adres email przez Najemcę wystawionych przez niego faktur w formie elektronicznej.
 4. Wszystkie ceny wymienione w regulaminie oraz na stronie internetowej www.brumcar.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. W przypadku, gdy szkody powstałe w wyniku działań Najemcy przewyższają kary umowne wskazane w cenniku, Wynajmujący ma prawo żądać zwrotu dodatkowo poniesionych kosztów.
 6. Najemcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy lub przedłużenia Umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta zgodnie z art. 38 pkt 12 tej ustawy.
 7. Regulamin oraz Umowa podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe w związku z Umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego, z wyjątkiem spraw, w których stroną jest konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które rozstrzygać będzie sąd właściwości ogólnej.
 8. W przypadku gdy zapisy Umowy lub Regulaminy okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych.
 9. W ramach realizacji Umowy oraz Regulaminy strony godzą się na to, iż przez formę dokumentową rozumieją formę dokumentową w rozumieniu kodeksu cywilnego, w tym zgłasza e-maile, SMS-y lub nagrane rozmowy telefoniczne.

 10. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2020 r.
Zarezerwuj auto